Zakład Mediów Elektronicznych UŁ
mdn

dr Michał Derda-Nowakowski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Publikacje

I. Mo­nogra­fie na­uko­we
 • Mi­to­logie cy­ber­przestrzeni. Nowe a­spek­ty ko­mu­ni­ka­cji folk­lory­stycz­nej, Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice, ss. 250 [w przy­go­towa­niu do druku].
II. Ar­ty­ku­ły na­uko­we
 • Ac­ces­si­bility in De­sign as Di­sco­ur­se and Pra­xis [współau­tor: Anna Maj], [in:] Con­fe­ren­ce and Work­shop on As­si­stive Tech­no­logies for Pe­ople with Vi­sions and He­aring Im­pa­ir­ment “As­si­stive Tech­no­logies for All Ages”, ed. M. Hersh. Uni­ver­sity of Glas­gow, [e-book, w przy­go­towa­niu].
 • Com­pu­terlore – Ne­tlo­re – Fol­klore. Web as Eth­no­gra­phic Field Re­search, [in:] Di­gital Me­mo­ries, ed. D. Riha, A. Maj. Inter-Di­sciplina­ry Press, Oxford 2009 [e-book, w przy­go­towa­niu].
 • An­th­ro­pology of Ac­ces­si­bility. The Per­cep­tu­al Pro­blems of Human Com­pu­ter In­te­rac­tions [współau­tor: Anna Maj], [in:] Cy­ber­cul­tures—Explo­ring Cri­tical Is­su­es, ed. D. Riha, A. Maj. Inter-Di­sciplina­ry Press, Oxford 2009.
 • In­ter­fej­sy wie­dzy i pa­mię­ci. Uwagi o de­si­gnie, [w:] Kody McLu­ha­na. Topo­gra­fia no­wych mediów. Red. A. Maj i M. Derda-No­wa­kow­ski z udziałem D. de Kerckhove´a. Wy­daw­nic­two Nau­ko­we ExMa­chi­na, Ka­to­wi­ce 2009, ss. 27.
 • Cyber-com­mu­ni­ties in Their Quest for Free Cul­ture. User-ge­nera­ted Con­tent Por­tals in the An­th­ro­pologi­cal Per­spec­ti­ve [współau­tor: Anna Maj], [in:] Vi­sions of Hu­ma­ni­ty in Cy­ber­cul­ture, Cy­ber­spa­ce and Scien­ce Fic­tion, ed. D. Riha. Inter-Di­sciplina­ry Press, Oxford, ss. 10.
 • Cyber-com­mu­ni­ties in Their Quest for Free Cul­ture. User-ge­nera­ted Con­tent Por­tals in the An­th­ro­pologi­cal Per­spec­ti­ve [wer­sja roz­sze­rzona, współau­tor: Anna Maj], [in:] Fron­tiers of Cy­ber­spa­ce, ed. D. Riha. Glo­bal In­ter­di­sciplina­ry Re­search Stu­dies Se­ries, The Inter-Di­sciplina­ry Press, Oxford, ss. 14 [przy­ję­ty do druku].
 • Tran­sla­tions of Li­ber­ty. In­ter­net as Com­mu­ni­ca­tion Tool in the An­th­ro­pologi­cal Per­spec­ti­ve, [in:] Trans/Ame­ri­can, Trans/Oce­anic, Trans/la­tion, Uni­ver­sida­de de Lis­bo­a, In­ter­na­tio­nal Ame­ri­can Stu­dies As­so­cia­tion, ss. 12 [od­da­ny do druku].
 • Ko­mu­ni­ka­cja spo­łecz­na w In­ter­necie. Pro­ble­my ba­daw­cze, [w:] Obli­cza ko­mu­ni­ka­cji 1. Per­spek­ty­wy badań nad tek­stem, dys­kur­sem i ko­mu­ni­ka­cją, red. I. Ka­miń­ska-Szmaj, T. Pie­kot, M. Zaśko-Zie­liń­ska, seria: „Język a ko­mu­ni­ka­cja” t. 12, Kra­kow­skie To­wa­rzy­stwo Po­pu­la­ry­zowania Wie­dzy o Ko­mu­ni­ka­cji Ję­zy­ko­wej Ter­tium, Kraków 2006, s. 624–636.
 • Te­oria spi­sko­wa Jana Pa­ją­ka, czyli rzecz o za­chwy­cie nad groź­nym pięk­nem nie­wery­fiko­wal­nej tech­no­logii, „Tek­sty z Ulicy. Ze­szyt Folklorystycz­ny” 2003, nr 5–6, ss. 9–16.
 • The Face of Me­lan­cho­ly: Shab­by Look. The Taboo of Rape, „Neo­Lit-On­Line” [ISSN 644-406X] „Sha­dows of Ab­sen­ce” April 2003, ss. 14.
 • Po­dej­rza­na es­tety­ka po­wol­no­ści, [w:] No­wocze­sność, Aka­de­mic­kie To­wa­rzy­stwo Li­te­rac­kie, Wy­daw­nic­two Gnome, Ka­to­wi­ce 2000, ss. 112–120.
 • Ukry­ta twarz ro­man­su. Na mar­gi­ne­sach „Ter­mi­na­lu” Marka Bień­czy­ka, „FA-art. Kwar­tal­nik Li­te­rac­ki” 1999, nr 2, ss. 32–43.
 • Współcze­sna le­gen­da w Ins­bruc­ku, „Tek­sty z Ulicy. Ze­szyt Fol­klory­stycz­ny” 1999, nr 3–4, ss. 62–67.
III. Varia na­uko­we (wybór)
 • Di­sco­ur­ses on Media, Cuk­ture and An­th­ro­pology of the Web. Der­rick de Kerc­kho­ve In­te­rviewed by A. Maj, M. Derda-No­wa­kow­ski, „NETLORE. Media/An­th­ro­pology/De­sign” 2006, nr 1–2, ss. 20.
 • In­ter­net-lore: The Co­gni­tive Ima­gi­nation of Our Times, „Fo­aftale News. New­slet­ter of the In­ter­na­tio­nal So­cie­ty for Con­tem­pora­ry Legend Re­search” [ISSN 1026-1001], Oc­to­ber 2000, no. 47 [współautor: Mar­le­na Ryl; stresz­czenie refera­tu z kon­fe­ren­cji Per­spec­ti­ves on Con­tem­pora­ry Le­gend, Uni­ver­sity of Edin­burgh, Wiel­ka Bry­ta­nia 2000].
IV. Re­dak­cja prac na­uko­wych
 • Dio­nizjusz Czu­ba­la, Wokół le­gen­dy miej­skiej, Aka­de­mia Tech­nicz­no-Hu­ma­ni­stycz­na, Biel­sko-Biała 2005, seria „Tek­sty z ulicy. Ze­szyt Fol­klory­stycz­ny” nr 7, red. Mi­chał Derda-No­wa­kow­ski [wybór tekstów, o­pra­cowanie i re­dak­cja tomu], ss. 163.
 • Paweł Ję­drzej­ko, Me­lvil­le w kon­tek­stach czyli pro­le­gomena do studiów melvillistycz­nych (kie­run­ki badań – bio­gra­fia – kul­tura); seria na­uko­wa „Pro­le­gomena li­te­rac­kie” pod re­dak­cją Iwony Gra­le­wicz, red. Mi­chał Derda-No­wa­kow­ski, ko­ope­ra­cja wy­daw­ni­cza: Agen­cja Ar­ty­stycz­na Bana­na­art.pl/Wy­daw­nic­two Nau­ko­we ExMa­chi­na/M–Stu­dio, Sosno­wiec–Ka­to­wi­ce–Za­brze 2007, ss. 171.
 • Paweł Ję­drzej­ko,Płyn­ność i egzy­sten­cja. Doświad­cze­nie lądu i morza a myśl Her­ma­na Melville’a; seria na­uko­wa Fi­lo­zofia Li­te­ra­tu­ry pod re­dak­cją Mi­chała Derdy-No­wa­kow­skiego, red. Iwona Gra­le­wicz-Wolny i Mi­chał Derda-No­wa­kow­ski, ko­ope­ra­cja wy­daw­ni­cza: Agen­cja Ar­ty­stycz­na Bana­na­art.pl/Wy­daw­nic­two Nau­ko­we ExMa­chi­na/M–Stu­dio, So­snowiec– –Ka­to­wi­ce–Za­brze 2007, ss. 383.
 • Anna Maj, Media w podróży [red. na­uko­wa serii Me­dio­znaw­stwo: Mi­chał Derda-No­wa­kow­ski], Wy­daw­nic­two Nau­ko­we ExMa­chi­na, Ka­to­wi­ce 2008, ss. 260.
 • Kody McLu­ha­na. Topo­gra­fia no­wych mediów. Red. na­uko­wa Anna Maj i Mi­chał Derda-No­wa­kow­ski z u­dzia­łem Der­ricka de Kerc­kho­ve'a. Ka­to­wi­ce 2009.
V. Inne książki i publicystyka
 • Woj­ciech Praż­mow­ski. Fo­togra­fie [album], red. M. Derda-No­wa­kow­ski, Wydaw­nic­twa Ar­ty­stycz­ne i Fil­mo­we, War­sza­wa 2002 [wybór i opra­co­wa­nie ma­teria­łu], ss. 158.
 • La pre­sen­za as­sen­te. Corpo – spazio – immagina­zione, Pa­laz­zo Ba­gat­ti-Val­sec­chi, Me­dio­lan 1998 [ka­ta­log wy­sta­wy pol­skich foto­grafików w ra­mach współ­pra­cy po­mię­dzy Re­gio­ne di Lom­bar­dia i Województwem Ślą­
 • skim; funk­cja ku­ra­to­ra wy­sta­wy], ss. 36 [tekst w języ­ku wło­skim].
 • The Empty Gallery, „Imago” win­ter 1997, no. 5.
 • Obra­zy nie­wy­czer­pa­ne, „For­mat. Pismo Ar­ty­stycz­ne” 2000, nr 4 [esej o twórczo­ści foto­gra­ficz­nej Wal­de­ma­ra Jamy].
VI. Wy­bra­ne re­cen­zje
 • Za­gi­nio­na czasz­ka Kar­te­zju­sza, „FA-art” 1995, nr 4 [o twórczo­ści li­te­rac­kiej Ja­ro­sława Gi­ba­sa].
 • Po­trze­ba i­ko­nokla­zmu, „Opcje” 1996, nr 1 [o twórczo­ści cze­skiego foto­gra­fi­ka Jana Pin­kavy].
 • Fik­cje po­li­tycz­ne Marka Bu­kow­skie­go, „FA-art” 1996, nr 3.
 • Album pra­dziad­ka, „Opcje” 1996, nr 3 [o dzie­więt­na­sto­wiecz­nej nie­miec­kiej fo­togra­fii por­tre­towej].
 • Fo­togra­fia pra­so­wa, „Opcje” 1997, nr 2 [o sztu­ce re­por­ta­żu w kon­tek­ście World Press Photo].
VI. Wy­bra­ne tłu­ma­cze­nia
 • Ri­chard Drury: Josef Čapek. Emi­grant w wiecz­no­ści. Gra­fi­ka i ry­su­nek Jose­fa Čapka 1912–1927. Bytom 2001 [z ję­zy­ka an­giel­skie­go i czes­kie­go].
polish banner
nm-kolo
mac baner_right