Zakład Mediów Elektronicznych UŁ
mdn

dr Michał Derda-Nowakowski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dyżury i życiorys naukowy

Informacja o dyżurach

Konsultacje w sesji letniej odbędą się 16 i 23 czerwca 2015 w godzinach 12:00-12:45, 13:00-13:45, 14:00-14:45. Terminy w sesji poprawkowej zostaną podane na początku września. Proszę o kontakt e-mailowy te osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną lub nie mają jeszcze zaliczenia.

 

Życiorys naukowy

Rocz­nik 1970. Sto­pień dok­tora o­trzy­mał w grud­niu 2004 na pod­sta­wie roz­pra­wy Mi­to­logie cy­ber­przestrzeni, na­pi­sanej pod kie­run­kiem prof. dra hab. Dio­nizju­sza Czu­ba­li (In­sty­tut Nauk o Kul­turze Uni­wer­sy­tetu Ślą­skie­go).

Ba­da­nia na­uko­we kon­cen­tru­je wokół an­tro­po­logii mediów, teo­rii i hi­sto­rii kul­tury, kog­ni­ty­wis­tyki, ko­mu­ni­ka­cji wi­zu­al­nej, pro­jek­to­wa­nia infor­ma­cji, ar­chi­tek­tu­ry infor­ma­cji oraz an­tro­pologii i so­cjologii ob­ra­zu. Istot­nym ele­men­tem jego badań są stu­dia nad spo­łecz­no­ścia­mi sie­cio­wy­mi (folk­lor nowo­me­dial­ny), kul­tu­ro­wy­mi aspek­ta­mi desig­nu oraz inter­ak­cja­mi czło­wiek-kom­pu­ter, a także pro­ble­ma­mi do­stęp­no­ści tre­ści, pro­je­kto­wa­nia inter­fej­sów oraz ar­chi­tek­tu­ry infor­ma­cji dla osób z dys­funk­cja­mi wzro­ku.

Za­in­te­re­so­wa­nia nauko­we łączy z prakty­ką pro­je­kto­wą w za­kre­sie typo­gra­fii, pro­jek­to­wa­nia ksią­żek i nowo­medial­nych in­ter­fej­sów wie­dzy. Jest au­to­rem wielu pro­jektów typo­gra­ficz­nych, gra­ficz­nych oraz inter­ak­tyw­nych.

Na­le­żał do kilku to­wa­rzystw na­uko­wych, m.in. In­ter­na­tio­nal So­cie­ty for Con­tem­pora­ry Le­gend Re­search (ISCLR) oraz In­ter­na­tio­nal Ame­ri­can Stu­dies Asso­cia­tion (IASA). Obec­nie dzia­ła w Asso­cia­tion Typo­graphique Inter­natio­nal oraz Infor­mation Archi­tectu­re Insti­tute. Nale­żał do kole­giów redak­cyj­nych czaso­pism „Opcje” i „FA-art”, był zało­ży­cie­lem (wraz z dr Anną Maj) czaso­pisma nauko­wego „Ne­tlo­re. Media/Anthro­pology/Design” [w fazie re­ak­ty­wacji], nale­żał również do grona re­dak­cyj­nego pisma nauko­wego „Re­view of Inter­natio­nal Ameri­can Stu­dies”, wy­da­wa­ne­go przez Inter­natio­nal Ameri­can Stu­dies Asso­cia­tion.

Uczest­ni­czył w ponad  trzy­dzie­stu kon­fe­ren­cjach, seminariach i warsztatach kra­jo­wych i za­granicz­nych. Był współor­ga­ni­zatorem kon­fe­ren­cji Dni No­wych Mediów z u­dzia­łem prof. Der­ricka de Kerck­ho­ve'a (Ka­to­wice 2008), która stała się im­pre­zą cy­klicz­ną (w 2010 go­ściem specjal­nym bę­dzie Kevin War­wick). Od 2008 na­le­ży do ko­le­gium pro­jektu Cyber Hub w ra­mach Inter-dis­cy­pli­nary.Net w Oks­for­dzie.

Oprócz pro­wa­dze­nia pracy nauko­wej i dydak­tycz­nej, aktyw­nie współ­pra­cu­je z wie­lo­ma in­sty­tu­cja­mi, zwłasz­cza z In­sty­tu­cją Kul­tury Ars Ca­me­ralis w Ka­to­wi­cach. Był or­ga­ni­zatorem i ku­ra­to­rem dzia­łań ar­ty­stycz­nych w kraju i za gra­ni­cą. Wspie­ra kon­cep­cję kan­dy­do­wania Ka­to­wic – Mia­sta Ogrodów do miana Euro­pej­skiej Sto­li­cy Kul­tury 2016 i przy­go­to­wu­je wraz z dr Anną Maj autor­ski pro­gram do­ty­czą­cy no­wych mediów.

Od roku 2006 jest wła­ści­cie­lem i dy­rek­to­rem na­czel­nym Wy­daw­nic­twa Nau­ko­we­go ExMa­chi­na, którego celem jest nie tylko wy­da­wa­nie pu­bli­ka­cji nauko­wych, ale rów­nież or­ga­ni­zo­wa­nie mię­dzy­na­ro­dowych kon­fe­ren­cji (np. Dni No­wych Mediów, 2008, 2010) czy se­mi­na­riów i warsz­tatów po­świę­co­nych designowi (np. Do­stęp­ne pro­jek­to­wa­nie, 2010).

polish banner
nm-kolo
mac baner_right