Zakład Mediów Elektronicznych UŁ
m-skladanek-2

dr Marcin Składanek

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Publications

Redakcje tomów zbiorowych:
O designie, "Kultura Współczesna" 3(61), 2009 (współredakcja z prof. A. Gwoździem)

Artykuły naukowe:
 • Kreatywność i współdziałanie w epoce cyfrowej. Praktyki, społeczności, przestrzenie i narzędzia, w: "Digitalne dotknięcia", red. Piotr Zawojski, Szczecin 2010
 • Transmedialność i postmedialność - dialektyka konwergencji i dywergencji w nowych mediach, w: Sztuki w przestrzeni transmedialnej, red. Tomasz Załuski, Łódź, 2010
 • Cyfrowy compositing. Kultura audiowizualna jako kultura designu, w: Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, red. W. Chyła, M. Kamińska, P. Kędziora, M. Kosińska, Poznań 2010
 • Projektowanie interakcji – pomiędzy wiedzą a praktyką, w: „Kultura Współczesna" 3(61)/2009, ss. 73-89
 • Wprowadzenie: design jako wyzwanie, w: „Kultura Współczesna" 3(61)/2009, ss. 14-17
 • Meta-design. Strategie, narzędzia i wspólnoty kreatywne na przykładzie Processing, w: Kody McLuhana. Topografia nowych mediów, red. Anna Maj, Michał Derda-Nowakowski, Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009, ss. 251-264
 • Sztuka interaktywna, design interaktywny – wspólne przestrzenie praktyk, w: Interaktywne media sztuki, red. A. Porczak, Kraków 2009
 • Metafora nawigacyjna w hipermediach, w: Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury? red. Eugeniusz Wilk, Iwona Kolasińska-Pasterczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, ss.. 229-240
 • Perspektywa społeczno-kulturowa w badaniach interakcji człowieka z komputerem, w: Perspektywy badań nad kulturą, red. Ryszard W. Kluszczyński, Anna Zeidler-Janiszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, ss. 145-156
 • Design interaktywny – od użyteczności do estetycznej złożoności, w: Zeszyty Artystyczne 17, 2008, ASP Poznań , ss. 71-86
 • Hybrid spaces of human-computer interaction in view of the Ubicomp postulates, „ Art Inquiry" 2008
 • Hybrydyczne przestrzenie interakcji człowieka z komputerem w perspektywie postulatów Ubicomp, „Przegląd Kulturoznawczy", nr 3 (2007)
 • Hipertekst i hipermedia, „Kultura Współczesna", 5(43), 2005
 • Od tekstu do przestrzeni informacyjnej. Sytuacja komunikacyjna w mediach interaktywnych, w: Między słowem a obrazem, red. M. Jakubowska, T. Kłys, B. Stolarska, Kraków 2004
 • Inteligentny Agent – teoria i perspektywy, „Kwartalnik Filmowy", nr 35-36, 2001
 • Sztuka światów możliwych. Język i świat w instalacji interaktywnej, „Studia Filmoznawcze", tom XXI, red. S. Bobowski, Wrocław 2000
 • Uwodzenie – strategia kobiecości. Analiza bohaterki Szalonego Piotrusia Jean-Luc Godarda, „Kwartalnik Filmowy", nr 25, 1999
tłumaczenia naukowe:
 • Guy Julier, Od kultury wizualnej do kultury designu, w: „Kultura Współczesna" 3(61)/2009
 • Elisa Giaccardi, Gerhard Fisher, Kreatywność i ewolucja: perspektywa metadesignu, w: „Kultura Współczesna" 3(61)/2009