Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

Historia sztuki nowych mediów

I rok studiów magisterskich, wykład, semestr zimowy
Prowadzący: prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński

Skrócony opis przedmiotu:  

Wykład dotyczy problematyki sztuki nowych medów. Zostają w nim scharakteryzowane jej poszczególne rodzaje, relacje między nimi, oraz ich porządek historyczny. Analizie zostaje poddana twórczość wybranych artystów i najbardziej znaczące dla historii dyscypliny dzieła. Sztuka nowych mediów zostaje ponadto ulokowana w kontekście procesów przeobrażających sztukę współczesną, w szczególności jej najbardziej radykalnych, awangardowych tendencji.

Treści kształcenia (program zajęć):
 1. Wstępne kwestie terminologiczne. Relacje między estetycznymi a techniczno-komunikacyjnymi aspektami sztuki.
 2. Sztuka nowych mediów – analiza pojęcia . Media cyfrowe jako środowisko pracy twórczej.
 3. Nicolas Schöffer i sztuka cybernetyczna.
 4. Experiments in Art and Technology.
 5. Edward Ihnatowicz i początki sztuki robotycznej.
 6. Rozwój i transformacje sztuki robotycznej.
 7. Steina i Woody Vasulka, wideosynteza i sztuka generatywna.
 8. Sztuka telekomunikacyjna.
 9. Myron Kruger i początki Augmented Reality Art.
 10. Sztuka w rzeczywistości wirtualnej (CAVE, VR Art, sztuka w Second Life).
 11. Interaktywne instalacje.
 12. CD-ROM / DVD-ROM art.
 13. Software art.
 14. Internet jako miejsce i kontekst praktyk artystycznych.
 15. Sztuka w świecie nowych mediów.


Sposoby i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Literatura podstawowa
 1. Ryszard W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, WAiP: Warszawa 2010.
 2. Ryszard W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka nowych mediów, Rabid, Kraków 2001 (2 wydanie: 2002).
 3. Lev Manovich, Język nowych mediów, WAiP, Warszawa 2006.
 4. Ewa Wójtowicz, Net art, Rabid: Kraków 2008.
 5. Ryszard W. Kluszczyński, Film – wideo – multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Instytut Kultury: Warszawa 1999 (2 wyd. Rabid: Kraków 2001).
Literatura uzupełniająca
 1. Christiane Paul,  Digital Art, Thames & Hudson Ltd: London 2000.
 2. Wolf Lieser, The World of Digital Art, h.f.ullman: Potsdam 2010.
 3. Edward A. Shanken, Art and Electronic Media, Phaidon, London 2009.
 4. Frank Popper, Art of Electronic Age, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, New York 1993.
 5. Bruce Wands, Art of the Digital Age, Thames & Hudson, London 2007.
 6. MediaArtHistories, red. Oliver Grau, MIT Press, Cambridge, Mass./London, England 2007.
 7. Frank Popper, From Technological to Virtual Art, MIT Press, Cambridge, Mass./London, England 2007.
 8. Ryszard W. Kluszczyński (red.) Sztuka nowych mediów i jej konteksty kulturowe, Zeszyty Artystyczne ASP w Poznaniu nr 17, Poznań 2008.
 9. Ryszard W. Kluszczyński (red.) Mirosław Rogala: gesty wolności, CSW: Warszawa 2001.
 10. Łukasz Guzek, Sztuka instalacji. Zagadnienie związku przestrzeni i obecności w sztuce współczesnej, Wydawnictwo Neriton: Warszawa 2007
polish banner
mac baner_right
kn-hdr
Koło naukowe badaczy gier
Koło naukowe badaczy nowych mediów