Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

Środowiska cyfrowe

II rok studiów licencjackich, konwersatorium, semestr zimowy
Prowadzący: dr Michał Derda-Nowakowski

Skrócony opis przedmiotu:

Celem konwersatorium jest przekazanie wiedzy o środowiskach cyfrowych jako przestrzeni komunikacji kulturowej oraz stworzenie projektu tożsamości w Second Life i zarejestrowanie wyników grupowych interakcji z wykorzystaniem narzędzi do tworzenia machinimy. W programie zajęć uwzględniono zagadnienia digitalizacji kultury, a także najważniejsze cechy czasu i przestrzeni środowisk cyfrowych oraz reprezentacji użytkownika.

Treści kształcenia (program zajęć):
 1. procesy digitalizacji
 2. konwergencja kultury
 3. wizualizacja i symulacja
 4. multimedialność
 5. architektura informacji
 6. światy wirtualne
 7. rzeczywistość wirtualna
 8. rzeczywistość rozszerzona
 9. wirtualna tożsamość
 10. media geolokalizacyjne
 11. immersja
 12. teleobecność
 13. awatar jako zjawisko psychologiczne
 14. komunikacja mobilna
 15. wearable computing
 16. cyfrowa pamięć i archiwum
Sposoby i kryteria oceniania:

Projekt zaliczeniowy, kolokwium końcowe (test) wraz z oceną aktywności na zajęciach. Na ocenę dostateczną należy wykazać się wiedzą (zrealizować efekty kształcenia 1 i 2). Na ocenę dobrą należy wykazać się umiejętnościami (zrealizować efekty kształcenia 3 i 4). Na ocenę b. dobrą należy zaprezentować postawę (zrealizować efekt kształcenia 5). Efekty kształcenia opisane są w USOS.

Literatura:
 1. D. Weinberger: Everything Is Miscellaneus. The Power of the New Digital Disorder. New York 2007.
 2. Mindware. Technologie dialogu. Red. P. Celiński. Lublin 2012.
 3. A. Maj: Media w podróży. Katowice 2010.
 4. Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj i Michał Derda-Nowakowski z udziałem D. de Kerckhove'a. Katowice 2009.
 5. M. Rymaszewski et all. Second Life. Przewodnik gracza. Gliwice 2009.
 6. Kulturowe kody technologii cyfrowych. Red. P. Celiński. Lublin 2011.
 7. „Kultura Popularna” 3-4, 2010 [Media cyfrowe, przestrzeń, czas].
 8. P. Sitarski: Niepowodzenie projektu rzeczywistości wirtualnej. [W:] Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury. Red. E. Wilk i I. Kolasińska-Pasterczyk. Kraków 2008.
polish banner
mac baner_right
kn-hdr
Koło naukowe badaczy gier
Koło naukowe badaczy nowych mediów