Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

Praktyki studenckieOPIEKUN KIERUNKOWY

Opiekunem kierunkowym praktyk dla kierunku Nowe media i kultura cyfrowa jest dr Blanka Brzozowska.

MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK
Praktyki odbywać można w różnych instytucjach kultury lub firmach, w których praca związana jest z kierunkiem studiów i wymaga wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, zdobywanych w ramach studiów.

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK
Student kierunku Nowe media i kultura cyfrowa zobowiązany jest zrealizować 120 godzin praktyk. Praktyki mogą odbywać się w formacie online, jednak student zobowiązany jest przekazać informację na ten temat (linki do efektów praktyki) opiekunowi w celu umożliwienia monitorowania praktyki. Student dokonuje wyboru miejsca odbywania praktyk samodzielnie, w razie wątpliwości konsultując wybór z opiekunem. Praktyki odbywają się w dowolnym terminie, jednak muszą zostać zrealizowane przed końcem V semestru studiów.

FORMA PRAKTYK
śródroczne

EFEKTY KSZTAŁCENIA
znajdują się w sylabusach praktyk, dostępnych w USOS.

OBOWIĄZKI STUDENTA
przebywającego na praktyce – zapoznanie się z organizacją 
i funkcjonowaniem instytucji, przepisami BHP, ustawą o ochronie danych osobowych, przestrzeganie obowiązującego regulaminu pracy, wykonywanie zadań wynikających 
z programu praktyk.

OBOWIĄZKI OPIEKUNA
praktyk w instytucji/firmie, w której odbywana jest praktyka – wprowadzenie studenta w organizację instytucji i zapoznanie ze sposobem jej funkcjonowania, wyznaczanie zadań wynikających z programu praktyk i weryfikacja ich realizacji.

POTRZEBNE DOKUMENTY
W pierwszej kolejności należy udać się do sekretariatu IKW (pok. 3.13), aby odebrać:
 • skierowanie na praktyki;
 • formularz porozumienia (w dwóch egz.);
 • druk umożliwiający otrzymanie dzienniczka praktyk.
Następnie należy udać się do dziekanatu (pok. 3.39, p. Renata Chyła) aby odebrać dziennik praktyk.

Ważne:
Po ukończeniu praktyki student zobowiązany jest poprosić pracodawcę o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej oraz wypełnić jej część dedykowaną własnym wnioskom. [LINK DO POBRANIA]

REALIZACJA PRAKTYK

Należy skontaktować się z miejscem praktyk ustalając termin i warunki praktyki. Następnie należy podpisać z organizatorem praktyk porozumienie o prowadzeniu praktyk oraz skierowanie na praktyki – górna część druku zostaje przekazana organizatorowi praktyki. Podczas realizacji praktyki zawodowej student wypełnia dziennik praktyk. Wypełnione dokumenty: dziennik praktyk, dolną część druku skierowanie na studenckie praktyki zawodowe, porozumienie o prowadzeniu praktyk oraz ankietę ewaluacyjną przekazuje opiekunowi praktyk w terminie do końca V semestru studiów.

Warunki ZALICZENIA PRAKTYKI przez studenta:
 • poświadczone przez instytucję wpisy do dzienniczka praktyk;
 • sprawozdanie studenta z odbytej praktyki kierunkowej w dzienniczku praktyk (szczegółowy opis wykonywanych zadań każdego dnia);
 • ankieta ewaluacyjna wypełniona przez pracodawcę;
 • poświadczone przez instytucję skierowanie na praktyki;
 • poświadczone przez instytucję porozumienie.

ZALICZENIE PRAKTYK
wymaga wystawienia oceny przez opiekuna praktyk. Ocena jest ustalana na podstawie ankiety ewaluacyjnej wypełnionej przez pracodawcę, sprawozdania studenta oraz rozmowy studenta z opiekunem na temat odbytej praktyki.

TERMIN SKŁADANIA DZIENNIKÓW PRAKTYK
do opiekuna kierunkowego po odbyciu praktyki przez studenta – do końca V semestru.
(Zarządzenie nr 116 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego)

Z OBOWIĄZKU ODBYWANIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH MOGĄ BYĆ ZWOLNIONE NASTĘPUJĄCE OSOBY:
 • studenci, którzy brali udział w pracach obozu naukowego, o ile wymiar czasowy obozu jest zgodny z obowiązującym na danym kierunku studiów wymiarem praktyk,
 • studenci, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub pracują w gospodarstwie rodzinnym, o ile w czasie pracy w wyżej wspomnianych jednostkach realizowane są cele praktyk danego kierunku studiów,
 • studenci, którzy odbyli staże, praktyki studenckie (także w ramach programu Erasmus+ lub innych programów wymiany) oraz pracowali jako wolontariusze zgodnie z kierunkiem kształcenia oraz w wymaganym wymiarze czasowym.
Zwolnienia z obowiązku odbywania studenckich praktyk zawodowych udziela kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ na udokumentowaną prośbę studenta zaopiniowaną przez opiekuna kierunkowego praktyk studenckich. (Uchwała nr 608 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego)