Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

Praktyki studenckieOPIEKUN KIERUNKOWY

Opiekunem kierunkowym praktyk dla kierunku Nowe media i kultura cyfrowa jest dr Blanka Brzozowska.

MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK
Praktyki odbywać można w różnych instytucjach kultury lub firmach, w których praca związana jest z kierunkiem studiów i wymaga wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, zdobywanych w ramach studiów.

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK
Student kierunku Nowe media i kultura cyfrowa zobowiązany jest zrealizować 120 godzin praktyk. Praktyki mogą odbywać się w formacie online, jednak student zobowiązany jest przekazać informację na ten temat (linki do efektów praktyki) opiekunowi w celu umożliwienia monitorowania praktyki. Student dokonuje wyboru miejsca odbywania praktyk samodzielnie, w razie wątpliwości konsultując wybór z opiekunem. Praktyki odbywają się w dowolnym terminie, jednak muszą zostać zrealizowane przed końcem V semestru studiów.

FORMA PRAKTYK
śródroczne

EFEKTY KSZTAŁCENIA
znajdują się w sylabusach praktyk, dostępnych w USOS.

OBOWIĄZKI STUDENTA
przebywającego na praktyce – zapoznanie się z organizacją 
i funkcjonowaniem instytucji, przepisami BHP, ustawą o ochronie danych osobowych, przestrzeganie obowiązującego regulaminu pracy, wykonywanie zadań wynikających 
z programu praktyk.

OBOWIĄZKI OPIEKUNA
praktyk w instytucji/firmie, w której odbywana jest praktyka – wprowadzenie studenta w organizację instytucji i zapoznanie ze sposobem jej funkcjonowania, wyznaczanie zadań wynikających z programu praktyk i weryfikacja ich realizacji.

POTRZEBNE DOKUMENTY
W pierwszej kolejności należy udać się do sekretariatu IKW (pok. 3.13), aby odebrać:
 • skierowanie na praktyki;
 • formularz porozumienia (w dwóch egz.);
 • druk umożliwiający otrzymanie dzienniczka praktyk.
Następnie należy udać się do dziekanatu (pok. 3.39, p. Renata Chyła) aby odebrać dziennik praktyk.

Ważne:
Po ukończeniu praktyki student zobowiązany jest poprosić pracodawcę o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej oraz wypełnić jej część dedykowaną własnym wnioskom. [LINK DO POBRANIA]

REALIZACJA PRAKTYK

Należy skontaktować się z miejscem praktyk ustalając termin i warunki praktyki. Następnie należy podpisać z organizatorem praktyk porozumienie o prowadzeniu praktyk oraz skierowanie na praktyki – górna część druku zostaje przekazana organizatorowi praktyki. Podczas realizacji praktyki zawodowej student wypełnia dziennik praktyk. Wypełnione dokumenty: dziennik praktyk, dolną część druku skierowanie na studenckie praktyki zawodowe, porozumienie o prowadzeniu praktyk oraz ankietę ewaluacyjną przekazuje opiekunowi praktyk w terminie do końca V semestru studiów.

Warunki ZALICZENIA PRAKTYKI przez studenta:
 • poświadczone przez instytucję wpisy do dzienniczka praktyk;
 • sprawozdanie studenta z odbytej praktyki kierunkowej w dzienniczku praktyk (szczegółowy opis wykonywanych zadań każdego dnia);
 • ankieta ewaluacyjna wypełniona przez pracodawcę;
 • poświadczone przez instytucję skierowanie na praktyki;
 • poświadczone przez instytucję porozumienie.

ZALICZENIE PRAKTYK
wymaga wystawienia oceny przez opiekuna praktyk. Ocena jest ustalana na podstawie ankiety ewaluacyjnej wypełnionej przez pracodawcę, sprawozdania studenta oraz rozmowy studenta z opiekunem na temat odbytej praktyki.

TERMIN SKŁADANIA DZIENNIKÓW PRAKTYK
do opiekuna kierunkowego po odbyciu praktyki przez studenta – do końca V semestru.
(Zarządzenie nr 116 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego)

Z OBOWIĄZKU ODBYWANIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH MOGĄ BYĆ ZWOLNIONE NASTĘPUJĄCE OSOBY:
 • studenci, którzy brali udział w pracach obozu naukowego, o ile wymiar czasowy obozu jest zgodny z obowiązującym na danym kierunku studiów wymiarem praktyk,
 • studenci, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub pracują w gospodarstwie rodzinnym, o ile w czasie pracy w wyżej wspomnianych jednostkach realizowane są cele praktyk danego kierunku studiów,
 • studenci, którzy odbyli staże, praktyki studenckie (także w ramach programu Erasmus+ lub innych programów wymiany) oraz pracowali jako wolontariusze zgodnie z kierunkiem kształcenia oraz w wymaganym wymiarze czasowym.
Zwolnienia z obowiązku odbywania studenckich praktyk zawodowych udziela kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ na udokumentowaną prośbę studenta zaopiniowaną przez opiekuna kierunkowego praktyk studenckich. (Uchwała nr 608 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego)

polish banner
mac baner_right