Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

Teorie nowych mediów

I rok studiów magisterskich, wykład, semestr zimowy
Prowadzący: prof. Ryszard W. Kluszczyński

Skrócony opis przedmiotu:
Celem wykładu jest prezentacja głównych perspektyw teoretycznych, zasadniczych problemów oraz wyzwań badań nowych mediów. Zajęcia mają charakter wprowadzający i przeglądowy - przedmiotem analiz jest zarówno tożsamość, złożoność i heterogeniczność paradygmatu badań nowych mediów, jak również najważniejsze pytania, tezy oraz implikacje poszczególnych ujęć.

Treści kształcenia (program zajęć):
 1. Historyczny kontekst rozwoju i ufundowania badań nowych mediów
 2. Status, kontekst oraz rozproszenia badań
 3. Relacja technologia-media-kultura
 4. Typologie właściwości nowych mediów
 5. Od starych do nowych mediów - narracje historyczne
 6. Praktyki konwergencji oraz dywergencji nowych mediów
 7. Postmedialność, metamedium, głęboka remiksowalność
 8. Cyfrowość - najważniejsze ujęcia teoretyczne
 9. Interaktywność - najważniejsze ujęcia teoretyczne
 10. Hipertekstualność, nielinearność - najważniejsze ujęcia teoretyczne
 11. Sieciowość - najważniejsze ujęcia teoretyczne
 12. Wirtualność, immersyjność, symulacja - najważniejsze ujęcia teoretyczne

Literatura:
 1. M. Lister, J. Dovey, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, Nowe media. Wprowadzenie, Kraków 2009
 2. L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006
 3. L. Manovich, Software takes Command, www.manovich.net, 2008
 4. R. W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2002
 5. H. Jenkins, Kultura konwergencji, Warszawa 2007 6. L. Lessig, Remiks, Warszawa 2008
polish banner
mac baner_right
kn-hdr
Koło naukowe badaczy gier
Koło naukowe badaczy nowych mediów