Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

Interfejs i projektowanie doświadczenia

I rok studiów licencjackich, konwersatorium, semestr letni
Prowadzący: dr Marcin Składanek

Skrócony opis przedmiotu:
Przedmiot zapoznaje studentów ze specyfiką projektowania interakcji, kształtowaniem się jego rozumienia jako dyscypliny designu oraz uwarunkowaniami, wymogami i strategiami praktyki projektowania.
Treści kształcenia (program zajęć):
 1. Wprowadzenie - wielość ujęć interakcji (wieloznaczność pojęcia), typy interaktywności, pomiędzy aktywnością a proceduralnością, interakcja w projektowaniu interakcji (new design space, interakcja człowieka z komputerem, paradygmaty interakcji oraz wzorce projektowe, „właściwości użycia”)
 2. Historia projektowania interfejsów użytkownika - Ivan Sutherland, Douglas Engelbart, J. R. Licklider, Alan C. Kay, Xerox Palo Alto, Apple Computer, Macintosh Human Interfeace Guidelines
 3. Badania interakcji - zarys ewolucji badań interakcji od HCI do UX i IxD; wyjściowy program badań HCI (ukształtowanie się paradygmatu badań kontekst powstania i intencje pierwotny kształt dyscypliny, założenia i rozstrzygnięcia);
 4. UCD/UD - użyteczność (Donald A. Norman, poznawcza definicja użyteczności, afordancja, odwzorowania i ograniczenia), kryteria i wyznaczniki projektowania użyteczności (wybrane typologie), znaczenie paradygmatu UCD/UD
 5. Inżynieria użyteczności - metodologie projektowania użyteczności na przykładzie projektowania stron internetowych: heurystyki analizy i projektowania, metodologie testowania
 6. Poza użyteczność - przełamywanid pradygmatu UCD/UD - czynniki globalne (nowe obszary zastosowania technologii interaktywnych, analiza społeczno-kulturowego kontekstu interakcji, rozdźwięk pomiędzy teorią a praktyką; czynniki bezpośrednie (efekt użyteczność / estetyczność emocjonalny wymiar designu, motywacja i zaangażowanie użytkowników, pragmatyczne koncepcje designu;
 7. UX (user experience) - “zwrot doświadczeniowy” (psychologia, badania społeczno-kulturowe, ekonomia, marketing, design), właściwości doświadczenia (holistyczne, sytuowane, dynamiczne, pozytywne) 
 8. Projektowanie doświadczenia - strategie fundowania zaangażowania użytkowników (aktywność / interakcja, złożoność, elastyczność / modyfikowalność / otwartość, doświadczenia medialne / compositing / remiks, sieciowość / komuniacja społeczna)IxD − dyscyplina, praktyki, komponenty definicyjne.
 9. IxD − proces projektowania
 10. IxD − metody: szkicowanie (uniwersalna metoda designu), scenariusze interakcji, persony, analiza kontekstualna, próbki kulturowe, grupy fokusowe i burze mózgów, projektowanie uczestniczące
Literatura:
 1. B. Moggridge, Designing Interactions, Cambridge MA, 2007
 2. H. Sharp, Y. Rogers, J.J. Preece, Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, Chichester, 2011
 3. B. Buxton, Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design, San Francisco 2007
 4. J. Lowgren, E.A. Stolterman, Thoughtful Interaction Design: A Design Perspective on Information Technology, Cambridge MA 2004
 5. J. Kolko, Thoughts on Interaction Design, Burlington MA 2011, Art of 3D Computer Animation & Effects, New Jersey 2004